corrigé test1

Nhấn vào Exam_nov_2021_corrigé.docx đường liên kết để xem file.