FFT et applications

Nhấn vào FFT.pdf đường liên kết để xem file.