Θέμα Όνομα Περιγραφή
Cours Φάκελος 2023_2024

Supports et compléments de cours d'électronique analogique

Διεύθυνση URL Diodes part1
Διεύθυνση URL Diodes part 2
Διεύθυνση URL Transistors part 1
Διεύθυνση URL Transistors part 2
TD Διεύθυνση URL IUT en Ligne
Διεύθυνση URL Baselecpro
Διεύθυνση URL Livret de Méthodes
Αρχείο Sujets TD Part 1 - 2020-2021
Αρχείο Sujets TD part 2 - 2020 - 2021
TP ELN Αρχείο TP Soutien 1 Le multimètre
Αρχείο TP soutien 2 L'oscilloscope
Αρχείο TP01 Opérations arithmétiques sur les signaux électriques
Αρχείο TP02 Montages de base de l'amplificateur opérationnel en mode linéaire
Αρχείο TP03 L'amplificateur opérationnel en mode comparateur
Αρχείο TP05 Jonction semi-conductrice au silicium : Diode Zener
Αρχείο TP06 Diodes électroluminescentes et photodiodes
Αρχείο TP07 Caractéristiques d'un transistor NPN au Silicium
Αρχείο TP08 Caractéristique d'un MOS, Modèle, utilisation en commutation
REDACTION D'UN COMPTE RENDU, Template Αρχείο Template Rédaction d'un Compte Rendu
Test Αρχείο Examen 2015-10

Test Octobre 2015

Αρχείο Examen 2016-01

Examen 2016-01

Αρχείο Examen 2016-03

Examen 2015-03

Αρχείο Examen 2016-05

Examen 2016-05

Αρχείο Examen 2016-06

Examen 2016-06

Αρχείο Examen 2016-11
Αρχείο Examen 2017-01
Αρχείο Examen 2017-01 Corrigé
Αρχείο Examen 2017-03